Контакт

Контакт инфо:

Име на организација: Здружение за умножување слободни содржини ГЛАМ Македонија Скопје

Адреса: Ул. Будимпештанска бр. 33Б, 1000 Скопје, Република Македонија

Лице за контакт: Снежана Штрковска, претседател

Телефонски број за контакт: +389 (0)78 416 754

Електронска пошта: glammacedonia@gmail.com

Веб страна: www.glammacedonia.mk

Датум на регистрација: 7 февруари 2016