Потпишан договор за соработка со Хидробиолошкиот завод во Охрид

На 28 јули 2020 година беше потпишан договор за соработка со Хидробиолошкиот завод во Охрид. Овој договор предвидува соработка на Википедијанците со Заводот. Соработката во најголем дел ќе се состои во тоа што вработените научни работници во Заводот да помагаат со информации, текстови и фотографии при создавање на нови и надополнување на постоечките статии на Википедија на македонски јазик поврзани со флората и фауната во реонот на Охридското Езеро.

Фотографија од потпишувањето на договорот за соработка